ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2559 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2559
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ตารางการใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ
แหล่งเรียนรู้/แหล่งปฏิบัติการตำบลน้ำแพร่
1.ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2.ระบบสุขภาพชุมชน
3.ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4.ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6.ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8.ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 678 คน
สถิติเดือนนี้ 9169 คน
สถิติปีนี้ 86368 คน
สถิติทั้งหมด 692601 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  5 กันยายน 2559 นั้น     บัดนี้ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  ใน... [27 ก.ย. 2559]
 
เขตปลอดลูกน้ำยุงลาย 2559
     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านร่วมกันประกาศให้ตำบลน้ำแพร่ เป็นเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 เหตุรำคาญ ให้พนักงานท้องถิ่นออกคำสังตามมาตรา 28 "ผู้ครอบครองอาคาร แหล่งเพาะพันธุ... [23 ก.ย. 2559]
 
มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันกำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3เก็บ 1)เก็บบ้าน 2)เก็บขยะ 3)เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ในบ้านของเรา หมู... [23 ก.ย. 2559]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 โดยกำหนดรับสมัค... [22 ก.ย. 2559]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
     วันที่ 5-7 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ณ ปั้มน้ำมันPTแพะขวาง ปั้มน้ำมันปันบริการน้ำแพร่ และปั้มน้ำมัน ปตท.สาขาน้ำบุ่น ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกา... [07 เม.ย. 2559]
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     วันที่ 31 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตัวอย่างการบริหารจัดการฯ จากหมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ตำ... [31 มี.ค. 2559]
 
การประชุมประชาคมแผนระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี
     วันที่ 29 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมแผนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา*** รับชมภาพทั้งหมดได้ในเฟสบุ้คเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [29 มี.ค. 2559]
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
     วันที่ 28 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อวัดระดับคุณธรรมแ... [28 มี.ค. 2559]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะภายในตำบลน้ำแพร่ [12 ก.ย. 2559]
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ครอบสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาโ [08 ก.ย. 2559]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำแพร่ [11 ธ.ค. 2558]
ซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบทสายบ้านน้ำแพร่-อุทยานแห่งชาติออบขาน [27 ต.ค. 2558]
จ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะภายในตำบลน้ำแพร่ [13 ต.ค. 2558]
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 [01 ต.ค. 2558]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
เดินวันละ 60 นาที ลดโรคจากการนั่ง
     “มนุษย์ออฟฟิศ” ต้องออกกำลังกาย...ผลวิจัยล่าสุดโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬานอร์เวย์ พบว่าแค่เดินหรือขี่จักรยานออกกำลังวันละ 60 นาที สามารถช่วยลดปัญหาสุขภาพจากการนั่งทำงานติดเก้าอี้ 8 ชม.ต่อวัน และยังลดความเสี่ยงที่จะให้ตายก่อนวัย ลงได้ถึง 60%     สื่อต่างประเทศรายงานผล...

อ่านทั้งหมด »
 
 
ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่
     นายคำ  กาไวย์ เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2476 ณ บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่อนายอ้าย  กาไวย์ มารดาชื่อนางแก้ว  เรือนมูล มีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน 5 คน เป็นชาย 2 คน ได้แก่ 1.ตั๋น 2.ผัด และหญิง 3 ค... [01 ส.ค. 2556]

 
หมอนจิ๋ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านน้ำแพร่
ดอกไม้ดินญี่ปุ่น
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
พวงกุญแจผลไม้จิ๋ว
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
น้ำพริกตาแดง
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เครื่องพิมพ์เช็ต,เครื่องใช้สำนักงาน ประภาศิริ .. 29 ก.ย. 59 3/0
อยากย้ายจัง ยงยุทธ 16 ก.ย. 59 9/0
ขออนุญาตแนะนำผ้าห่มบริจาค หมอนผ้าห่มค่ะ Fashion Ho.. 19 ส.ค. 59 30/0
ร้องเรียนถนนทางขึ้นเทศบาล ชาวบ้านผู้.. 09 ก.ค. 59 49/0
ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหม.. Yotathai T.. 16 มิ.ย. 59 57/0
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 30 มี.ค. 59 78/0
กลิ่นขี้ไก่ เวล 18 ม.ค. 59 96/0
เหม็นขี้ไก่ จากโรงเลี้ยงไก่ Well 21 ก.ย. 58 183/1
น้ำประปา หมุ่ 4 26 ก.ค. 58 216/2
ขอร้องเรียนขี้หมูเหม็น(บ้านนายแก้ว) บ้าน.. นายวรสุวัฒ.. 07 ก.ค. 58 180/2
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com