ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2559 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2559
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ตารางการใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ
แหล่งเรียนรู้/แหล่งปฏิบัติการตำบลน้ำแพร่
1.ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2.ระบบสุขภาพชุมชน
3.ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4.ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6.ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8.ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 130 คน
สถิติเดือนนี้ 15083 คน
สถิติปีนี้ 76529 คน
สถิติทั้งหมด 682762 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
เชิญชวนบริจาคโลหิต
     ด้วยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมารับบริจาคโลหิต จากผู้มีจิตศรัทธาในเขตพื้นที่อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอเชิญชวนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจาคโรคติดต่อร่วมบริจาคโลหิต วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 08.3... [02 ส.ค. 2559]
 
แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเดือนสิงหาคม 2559
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เวลา 08.30 - 12.00 น. [02 ส.ค. 2559]
 
7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
     "7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง"     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลน้ำแพร่ทุกท่านรักษาสิทธิของตนเอง โดยการร่วมใจออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หน่วย... [01 ส.ค. 2559]
 
การป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจจะติดต่อสู่คนในพื้นที่
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ PODD ฯลฯ ขอประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นสัตว์ป่วยตาย หรือมีอาการผิดปกติในบ้าน โปรดแจ้งอาสาสมัครผ่อดีดี(PODD) หรือเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจจะติดต่อสู่คนใ... [01 ส.ค. 2559]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
     วันที่ 5-7 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ณ ปั้มน้ำมันPTแพะขวาง ปั้มน้ำมันปันบริการน้ำแพร่ และปั้มน้ำมัน ปตท.สาขาน้ำบุ่น ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกา... [07 เม.ย. 2559]
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     วันที่ 31 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตัวอย่างการบริหารจัดการฯ จากหมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ตำ... [31 มี.ค. 2559]
 
การประชุมประชาคมแผนระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี
     วันที่ 29 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมแผนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา*** รับชมภาพทั้งหมดได้ในเฟสบุ้คเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [29 มี.ค. 2559]
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
     วันที่ 28 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อวัดระดับคุณธรรมแ... [28 มี.ค. 2559]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำแพร่ [11 ธ.ค. 2558]
ซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบทสายบ้านน้ำแพร่-อุทยานแห่งชาติออบขาน [27 ต.ค. 2558]
จ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะภายในตำบลน้ำแพร่ [13 ต.ค. 2558]
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 [01 ต.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยข้างโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ [01 ก.ย. 2558]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ต.น้ำแพร่ [01 ก.ย. 2558]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
เดินวันละ 60 นาที ลดโรคจากการนั่ง
     “มนุษย์ออฟฟิศ” ต้องออกกำลังกาย...ผลวิจัยล่าสุดโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬานอร์เวย์ พบว่าแค่เดินหรือขี่จักรยานออกกำลังวันละ 60 นาที สามารถช่วยลดปัญหาสุขภาพจากการนั่งทำงานติดเก้าอี้ 8 ชม.ต่อวัน และยังลดความเสี่ยงที่จะให้ตายก่อนวัย ลงได้ถึง 60%     สื่อต่างประเทศรายงานผล...

อ่านทั้งหมด »
 
 
วัดพระธาตุดอยถ้ำ
วัดพระธาตุดอยถ้ำ เป็นวัดสำคัญของตำบลที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลน้ำแพร่ ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม การคมนาคมสะดวก โดยตั้งอยู่ในบ้านดอยถ้ำ หมู่๙ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นปูชนียสถานสำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งบรรพชนได้สร้างมาแต่โบราณกาล ตั้งอย... [05 มิ.ย. 2552]

 
มันฝรั่งทอดรสสาหร่าย
ประนอม
พวงกุญแจผลไม้จิ๋ว
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
น้ำพริกตาแดง
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
จิ้นส้มเมือง
จิ้นส้มเมืองป้าเพ็ญศรี
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ขออนุญาตแนะนำผ้าห่มบริจาค หมอนผ้าห่มค่ะ Fashion Ho.. 19 ส.ค. 59 8/0
ร้องเรียนถนนทางขึ้นเทศบาล ชาวบ้านผู้.. 09 ก.ค. 59 39/0
ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหม.. Yotathai T.. 16 มิ.ย. 59 53/0
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 30 มี.ค. 59 71/0
กลิ่นขี้ไก่ เวล 18 ม.ค. 59 91/0
เหม็นขี้ไก่ จากโรงเลี้ยงไก่ Well 21 ก.ย. 58 169/1
น้ำประปา หมุ่ 4 26 ก.ค. 58 211/2
ขอร้องเรียนขี้หมูเหม็น(บ้านนายแก้ว) บ้าน.. นายวรสุวัฒ.. 07 ก.ค. 58 174/2
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 118/2
ถุงขยะ SiteAdmin 17 มี.ค. 58 216/4
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com